maj 23, 2024

20.000 evra za mame za kupovinu stana ili kuće kako do subvencija?

Kupovina prvog stana predstavlja poseban izazov za mlade. Kada se tome dodaju i nepovoljna ekonomska kretanja, mladi često osećaju zadršku da započnu taj proces. Ipak, postoji subvencija koja može značajno olakšati ovaj finansijski teret. O čemu je reč?


Majke čija su deca rođena od 1. januara 2022. godine i kasnije imaju pravo na državnu subvenciju prilikom kupovine prvog doma. Ova podrška omogućava majkama lakši pristup prvom stanu ili kući, čime se unapređuje njihova finansijska sigurnost i stvara zdravije okruženje za rast i razvoj dece.

Subvencija može pokriti do 20% vrednosti nekretnine, ali je ograničena na maksimalni iznos od 20.000 evra. Cilj subvencije je smanjenje finansijskog opterećenja vezanog za sticanje nekretnine, što doprinosi stabilnosti i poboljšanju kvaliteta života porodica.

Ova podrška nije ograničena samo na kupovinu već izgrađenih objekata, već može biti primenjena i na izgradnju nove kuće. Dakle, porodice koje planiraju da izgrade svoj dom takođe mogu biti korisnici ovog programa, pružajući im dodatnu fleksibilnost u izboru stambenog rešenja.

Nosilac zahteva za navedene subvencije su majke, čije su deca rođena od 1. januara 2022. godine i kasnije. Izuzetno, podnosilac zahteva može biti i otac, u slučaju da je majka deteta preminula. Takođe, samohrane majke koje samostalno podižu svoju decu takođe mogu podneti zahtev za navedene subvencije. Zahtev mogu podneti i majke stranih državljanstava, pod uslovom da ispunjavaju zakonom propisane uslove.

Rok za podnošenje zahteva za subvenciju počinje od dana rođenja deteta i traje do njegovog prvog rođendana.

Prvi uslov je da majka, kao podnosilac zahteva, ne sme imati u svom vlasništvu nikakvu nekretninu. Imovinski status supruga ili vanbračnog partnera može biti drugačiji; on može posedovati nekretninu samo ako ju je stekao pre stupanja u bračnu ili vanbračnu zajednicu. Međutim, idealno je da ni jedan od supružnika ne poseduje nekretninu, što je najpouzdaniji indikator da će zahtev za subvenciju biti odobren.

Drugi uslov je da ukupna zarada majke i njenog partnera ne prelazi dvostruku vrednost prosečne zarade u Srbiji. Prosečna bruto zarada na početku 2024. godine iznosi oko 120.000 dinara. Prema tome, ukupna zarada majke i njenog partnera ne bi trebalo da prelazi dvostruki iznos prosečne zarade, što bi bilo približno 240.000 dinara.

Bitno je napomenuti da ukoliko majka koja podnosi zahtev odluči da gradi novu kuću, parcela na kojoj se kuća gradi takođe mora biti u njenom vlasništvu.

Pored subvencija, moguć i povrat PDV-a

Majke koje su dobile subvenciju države za kupovinu prvog stana imaju pravo i na povrat PDV-a, iskazano je u Mišljenju Ministarstva finansija.

Naime, pravo na subvenciju ni na jedan način ne isključuje pravo na refundaciju PDV-a, što znači da majke koje bi imale pravo, odnosno ispunjavale uslove za refundaciju PDV-a da su stan kupile bez subvencije države, imaće to pravo i sa subvencijom.

Pored subvencija, moguć i povrat PDV-a

PDV na stan iznosi 10 odsto vrednosti nekretnine i plaća ga kupac u okviru kupoprodajne cene. Ovaj porez zaračunava se na novi stan koji do trenutka prodaje nije bio u prometu, i koji je kupljen od investitora, odnosno preduzeća. Ako je prodavac stana u novogradnji fizičko lice, ono nije obveznik poreza na dodatu vrednost, pa kupac nema pravo na refundaciju PDV-a.

Prvi korak ka dobijanju ove pomoći jeste prikupljanje dokumentacije, što može biti zahtevan proces.

U zavisnosti od vrste zahteva – bilo da se odnosi na sredstva za učešće u izgradnji kuće, kupovinu kuće ili stana, ili za sufinansiranje kredita za kupovinu nekretnine – potrebna dokumentacija varira.

Većina dokumenata se pribavlja u mestu prebivališta podnosioca zahteva, dok se neki mogu zahtevati i na lokaciji nekretnine koja je predmet subvencije, poput izvoda iz katastra o vlasništvu.

Neki od neophodnih dokumenata su zajednički za sve situacije. To obuhvata potvrdu o primanjima majke i partnera (ukoliko postoji) za prethodna tri meseca pre podnošenja zahteva. Ovi dokumenti treba da potvrde da primanja ne premašuju dva prosečna neto primanja u Republici Srbiji, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku.

Važno je napomenuti da, ukoliko je majka u trenutku podnošenja zahteva na porodiljskom bolovanju i u prethodna tri meseca prima nižu zaradu, ta zarada se uzima u obzir prilikom izračunavanja proseka.

Dokumenta koja variraju u zavisnosti od situacije uključuju:

Za izgradnju kuće: Dokaz o vlasništvu nad zemljištem na kojem se planira izgradnja i građevinska dozvola.

Za kupovinu kuće ili stana: Dokaz o vlasništvu prodavca nad nekretninom i kopija predugovora ili kupoprodajnog ugovora.

Za sufinansiranje kredita: Potrebni su dokumenti koji dokazuju vrednost procenjene nekretnine ili kupoprodajne cene utvrđene predugovorom ili ugovorom.

Dodatno, ako ste samohrana majka, treba dostaviti dokaz o statusu jednoroditeljske porodice.

Nakon prikupljanja svih dokumenata, zajedno sa obrascem zahteva, dostavljaju se opštinskoj upravi na mestu prebivališta. Opštinska uprava formira predmet i šalje ga Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Lokalna samouprava ima rok od 30 dana da prosledi zahtev državnoj komisiji, koja ima još 30 dana da donese odluku.

Glavna nedoumica – ugovor ili predugovor?

Kada su u pitanju subvencije za kupovinu prvog stana za majke u Srbiji, postojala je nejasnoća oko toga da li je potrebno dostaviti ugovor ili predugovor prilikom podnošenja zahteva za subvenciju. Bilo je situacija u kojima je nekoliko majki odbijeno zbog dostavljanja kupoprodajnog ugovora umesto predugovora.

Novom uredbom iz 2023. godine omogućeno je majkama koje su podnele ugovor da ipak mogu dobiti subvenciju, ali je neophodno podneti novi zahtev. Takođe, subvencija može biti odobrena i za stanove u izgradnji, pod uslovom da postoji predbeležba u katastru.

Do marta odobreno je 614 subvencija.

Novčana pomoć za izgradnju, učešće u kupovini ili kupovinu stambenih porodičnih zgrada ili kuća, odnosno stanova, do sada je odobrena u 614 slučajeva, a sredstva za kupovinu prvih nekretnina obezbeđena su iz državne kase. Ove informacije potvrdio je ministar za rad, Nikola Selaković, početkom marta. Selaković je istakao da se nastavlja sa radom i izrazio uverenje da će, ukoliko se ovaj trend nastavi tokom ove godine, broj odobrenih subvencija brzo premašiti cifru od 1.000.

Tokom 2023. godine, država Srbija je isplatila oko 3,5 miliona evra kao subvencije majkama za kupovinu prvog stana. Ove godine je za te namene država je ove godine izdvojila 1,5 milijardi dinara, što je oko 12 miliona evra.

Translate »